CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA – ANUNŢ PUBLICITAR privind cumpararea unui teren în suprafață cuprinsă între 35.000mp și 50.000 mp necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița

0

În calitatea sa de autoritate contractantă, CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA doreşte achiziționarea unui teren în suprafață cuprinsă între minim 35.000 mp și maxim 50.000 mp, în vederea construirii unor instalații prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița , cu următoarele caracteristici:
a) Să aibă o suprafaţă între minim 35.000 mp și maxim 50.000 mp;
b) Terenul să fie situat în județul Ialomița;
c) Cea mai mică latură cuprinsă între 100 m – 140 m;
d) Să NU aibă regim de arie naturală protejată;
e) Distanța până la așezările umane trebuie să fie de minim 500 m;
f) Să NU fie în zonele de protecţie a surselor de apa, așa cum este menționat în legislația specifică din domeniul gospodării apelor;
g) Să NU fie situat în zone expuse la inundaţii, alunecări de teren, eroziuni;
h) Acces la drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități);
i) Disponibilitatea facilă de conectare la rețeaua electrică;
j) Disponibilitatea de conectare la infrastructura de apă-canal;
k) Să se afle în proprietatea ofertantului sau ofertantul să fie mandatat de proprietar în vederea ofertării;
l) Să NU existe litigii cu privire la imobil.
I. Valoarea maximă lei/mp este:
• 6,72 lei/mp fără TVA pentru terenurile situate în extravilanul localităților;
• 12,60 lei/mp fără TVA pentru terenurile situate în intravilanul localităților.
II. Valoarea terenului nu va fi mai mare decât:
• 336.000,00 lei fără TVA pentru terenurile situate în extravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră;
• 630.000,00 lei fără TVA pentru terenurile situate în intravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră.
III. Criteriul de atribuire care va fi utilizat este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea următorilor factori de evaluare:
1. Prețul Ofertei – 60%;
2. Componenta tehnică – 40% cu următorii subfactori:
2.1. Distanță față de un drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități) …… 10%;
2.2. Distanța față de o rețea de curent electric…..10%;
2.3. Distanța față de o rețea de alimentare cu apă din rețeaua publică sau să dețină un puț forat …..10%;
2.4. Distanța față de Dep S.C. Vivani, cu adresa:( Tarlaua 327/4, Parcela 11 (Sos. Amara, km 4, DN 2C, 920049), Slobozia, Jud. Ialomita, ROMANIA) ……10%.
IV. Documentele de calificare:
a) Extrasul de Carte Funciara (valabil la data depunerii);
b) Aprobarea de înstrăinare a imobilului, dată de organele abilitate, după caz, Adunarea Generala a Acţionarilor/ Asociaţilor, Consiliul de Administraţie; (pers.juridice);
c) Actul de proprietate asupra terenului ofertat şi dovada că acesta este/nu este grevat de ipotecă sau purtător de alte obligaţii – copie conform cu originalul(pers.fizice);
d) Certificat de inregistrare la Registrul Comerţului – copie conform cu originalul;
e) Certificat eliberat de către organele abilitate care să ateste plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, valabil la data depunerii ofertei;
f) Dovada privind plata taxelor şi impozitelor la data întocmirii ofertei pentru imobilul ofertat şi dovada înregistrării lui în evidenţa organului fiscal teritorial; (certificat fiscal);
g) Declaraţie pe propria răspundere că terenul nu este ocupat de alte persoane, firme sau materiale şi poate fi ocupat imediat după semnarea contractului şi achitarea preţului;
h) Declaraţie pe propria răspundere că terenul nu a făcut obiectul unor finanţări din fonduri europene sau publice in ultimii 10 ani;
i) Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte acceptul acestuia privind accesul beneficiarului pe restul de proprietate în vederea realizării lucrărilor de execuție a instalațiilor de gestionare a deșeurilor descrise mai sus, pe terenul cumpărat;
j) Plan cadastral;
k) Certificat de urbanism de informare.
V. Caietul de sarcini și Documentele procedurii privind cumpărarea cumpararea unui teren în suprafață cuprinsă între 35.000mp și 50.000 mp se pot procura începând cu data publicării anunțului publicitar de la sediul Consiliului Județean Ialomița sau descărcate de pe site-ul www.cicnet.ro.
VI. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 10.02.2022 ora 16.00 la registratura Consiliului Județean Ialomița.
VII. Data primirii solicitari de clarificări – 28.01.2022.
VIII. Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 11.02.2022 ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Ialomița.
IX. Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data depunerii.
X. Limba de redactare a ofertei – Română.
XI. Informaţii suplimentare: la numărul de telefon: 0243/230201 int. 272,e-mail dap@cicnet.ro sau patrimoniucji@gmail.com, Compartiment patrimoniu public şi privat, persoană de contact: consilier OANCEA DIANA GEANINA.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.