CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în ședință ordinară în data de 28.02.2023

0

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 28.02.2023, ora 14,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:
I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 25.01.2023;
b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 31.01.2023;
c) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 03.02.2023;
d) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocate de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 16.02.2023.
II. Discutarea și adoptarea următoarelor:
1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2023;
2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2023;
3. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2023;
4. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind finanţarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2023/ sezonul competițional 2023-2024;
5. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomița 2023;
6. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XIII-a – 27 mai 2023;
7. proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 220 din 28.10.2022 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2022 – 2023, cu completările ulterioare;
8. proiect de hotărâre privind trecerea unui bun – teren în suprafață de 18.500 mp din domeniul privat al Judeţului Ialomiţa în domeniul public al Judeţului Ialomiţa;
9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr.28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare;
10. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;
11. proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 94 din 14.11.2008 și nr. 92 din 14.11.2008;
12. proiect de hotărâre privind respingerea prelungirii duratei contractelor de concesiune nr. 96 din 11.12.2008 și nr. 99 din 17.03.2009;
13. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru proiectul „Modernizare drum județean DJ 201, Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate) – Tronson II km 37+816 – km 46+908”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
14. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 34 din 10.02.2022 privind avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare și a Caietului de sarcini pentru activitatea de colectare separată si transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare în unitățile administrativ – teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOO 2009”, Județul Ialomița și acordarea unui mandat special reprezentantului legal al Județului Ialomița să voteze în AGA ADI ECOO 2009 aceste documente;
15. proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de oportunitate, Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare și a Documentației de atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de transfer, tratare și depozitare a deșeurilor reziduale din Județul Ialomița”.
III. Diverse
Raportul Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind situaţia gestionării bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa pe anul 2022.
Ședința este publică.
PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.