S-a semnat Contractul de finanţarepentru proiectul „Împreuna pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni”

0

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă şi Unitatea Administrativ-Teritorială – Judeţul Ialomiţa, în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nr. 485 în data de 18.05.2020 pentru proiectul „Împreuna pentru Ialomiţa – Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi servicii publice accesibile pentru cetăţeni”.
Proiectul este finanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Cod apel: POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţa cu SCAP, Componenta 1 – CP13/2019 pentru regiunea mai puţin dezvoltată – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţieipublice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa prioritară – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, fiind înregistrat sub codul SIPOCA 801/ cod SMIS 135954.
Perioada implementării proiectului este de 28 de luni:
Data de începere a proiectului : 18/05/2020.
Data finalizării proiectului: 18/09/2022.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.267.785,90 lei, din care:
• 1.927.618,01 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
• 294.812,18 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
• 45.355,71 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea procesului decizional şi de planificare strategica la nivelul Consiliului Judeţean Ialomita prin introducerea unor mecanisme şi proceduri standard (metode şi instrumente) de fundamentare a deciziilor, corelarea acestora cu resursele existente şi care pot fi atrase, simplificarea proceselor care vizează interacţiunea directa cu cetăţenii şi dezvoltarea competenţelor personalului aparatului de specialitate în vederea implementării şi utilizării acestora.
Obiectivele specifice ale proiectului:
– Consolidarea procesului decizional, a capacităţii de planificare strategică la nivelul Consiliului Judeţean Ialomita prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţa 2021-2027 şi dezvoltarea competentelor angajaţilor Consiliului Judeţean Ialomita în domeniul planificării strategice;
– Simplificarea şi eficientizarea serviciilor partajate specifice oferite cetăţenilor din Judeţul Ialomiţa prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem informatic care să permită depunerea documentaţiei online de către cetăţeni pentru serviciile oferite;
– Simplificarea şi eficientizarea accesului la documente cu valoare operaţionala în prezent (din perspectiva back-office, dar cu impact real la nivelul beneficiarului final – cetăţeanul), prin retrodigitalizarea arhivei CJ Ialomita.
Scurta descriere a proiectului “Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni”, cod SIPOCA 801/SMIS 135954 Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:
– Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita 2021-2027 (1 strategie) elaborată şi 1 mecanism elaborat (mecanism de colaborare şi consultare între actorii interesaţi, criterii de prioritizare a investiţiilor la nivelul judeţului şi metodologie de stabilire, monitorizare şi evaluare a indicatorilor de performanţă pentru strategia de dezvoltare);
– 1 Sistem informatic care permite cetăţenilor din judeţul Ialomiţa să depună on-line cereri şi documente aferente serviciilor gestionate partajat de către Consiliul Judeţean Ialomiţa în sfera serviciilor sociale primare (stimulent nou-născuţi) şi a administrării infrastructurii rutiere a drumurilor judeţene (autorizaţii specifice), dezvoltat, testat şi implementat;
– Arhiva Consiliului Judeţean Ialomiţa (documente cu valoare operaţională în prezent) retrodigitalizată;
– Competenţe dezvoltate în domeniul planificării strategice pentru minimum 20% dintre angajaţii Consiliul Judeţean Ialomiţa.
Principalele activități ale proiectului:
1. Asigurarea managementului proiectului;
2. Informare și publicitate;
3. Organizare schimb de experiență și dezvoltarea competențelor de planificare strategică a angajaților Consiliului Județean Ialomița;
4. Derularea procesului de planificare strategică la nivelul Județului Ialomița: Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Județului 2021-2027;
5. Simplificarea accesului cetățenilor din Județ la servicii gestionate partajat la nivelul Consiliului Județean Ialomița: servicii de asistență socială primară și servicii specifice legate de administrarea infrastructurii de transport rutier de interes județean;
6. Retrodigitalizarea arhivei Consiliului Județean Ialomița.
PRINCIPII ORIZONTALE
EGALITATE DE ȘANSE
Proiectul se adresează în egala măsură persoanelor de gen feminin și celor de gen masculin. Principiul egalității de gen este respectat în cadrul proiectului, fiind aplicat atât în etapa de elaborare, cât și în etapa de implementare, cu respectarea prevederilor Legii 202/2002. În cadrul relațiilor de muncă din instituția noastră funcționează principiul egalității de tratament între bărbați și femei, existând un nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe. Activitățile proiectului respectă prevederile directivelor europene privind egalitatea între femei și bărbați si respectă previziunile Raportului National privind Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați din Romania.
În cadrul proiectului, în toate etapele sale, se va asigura un tratament nediscriminatoriu. În implementare se vor respecta prevederile nediscriminării în concordanță cu prevederile legislației naționale și europene.
Singurele criterii luate în calcul la atribuirea contractelor de achiziție, alocarea resurselor umane din partea instituției, subcontractorilor (unde e cazul) etc, vor fi bazate pe descriptori obiectivi și vor lua în calcul exclusiv nivelul de experiență și expertiză necesară în vederea implementării cu succes a proiectului, tipurile de sarcini, atribuții, responsabilități necesare și conforme cu fisa postului.
Vor fi in totalitate excluse criteriile subiective si irelevante pentru obiectivele proiectului.
Cursurile dezvoltate si organizate prin proiect vor avea inclus un modul dedicat temelor orizontale. Principiul accesibilității tuturor persoanele la servicii, spații și infrastructură va fi respectat petot parcursul implementării proiectului, în condiții de egalitate, potrivit Strategiei europene pentrupersoanele cu handicap 2010-2020 și Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, vizând facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor acestora la informație, asigurând protejarea și exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor drepturilor și libertăților fundamentale, promovarea respectului pentru demnitate și garantarea drepturilor acestora. Echipa de proiect se va asigura, pe toată perioada de implementare, că oferă servicii accesibile, flexibile și adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități, potențiali participanții la sesiunile de consultări. Aceste persoane vor fi sprijinite sa-si dezvolte abilitățile, să-și dezvolte capacitățile de relaționare și socializare, să-și dezvolte sentimentul utilității, al apartenenței la un grup.
DEZVOLTAREA DURABILA
Proiectul va contribui la atingerea obiectivelor dezvoltării durabile, intervențiile sale fiind sustenabile și vor conduce în timp la asigurarea unor condiții mai bune de viață și muncă a angajaților și a tuturor persoanelor și instituțiilor subordonate care vor beneficia direct sau indirect de activitățile și rezultatele proiectului.
Promovarea conceptului „conservarea și protejarea biodiversității” va fi integrat în implementarea proiectului și prin colectarea selectivă a tuturor materialelor reciclabile (hârtie, cartușe de imprimantă, toner) și consumul eficient al energiei electrice, de către echipa de implementare a proiectului.
Se vor aplica principiile dezvoltării durabile prin utilizarea eficientă și rațională a resurselor, cu respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește păstrarea, conservarea, folosirea durabilă aresurselor naturale. Activitățile planificate au un impact redus asupra mediului. Achizițiile din proiect au fost gândite să răspundă unui deziderat de eficientizare a folosirii resurselor: să aibă consumuri reduse de energie, să polueze cât mai puțin, să aibă un consum redus de consumabile și să aibă un ciclu de viată cât mai mare va fi respectat în alegerea echipamentelor IT și a perifericelor achiziționate în cadrul proiectului. Proiectul propune retrodigitalizarea arhivei Consiliului Județean Ialomița și crearea unui sistem informatic care să permită depunerea online a unor documente, ceea ce reduce semnificativ consumul de hârtie.
Activitățile planificate au un impact redus asupra mediului și, implicit asupra schimbărilor climatice, dar au un impact major în pregătirea beneficiarilor în consolidarea rezistentei la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora prin dezvoltarea rezistenței fizice și pregătire morala.
Proiectul își propune, prin activitățile sale, utilizarea soluțiilor informatice în scopul planificării strategice și a reducerii birocrației și a documentelor în format fizic generate în activitățile curente, ceea ce va conduce inclusiv la limitarea numărului de deplasări ale persoanelor, fapt ce are ca efect pe termen lung diminuarea consumului de combustibil și reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Transpunerea informațiilor și a documentelor în format electronic va diminua cantitatea de hârtie folosită, ceea ce va conduce la protejarea naturii.
Proiectul de față continuă dorința și eforturile Consiliului Județean Ialomița de a îmbunătăți constant și de a adapta la realitățile din teritoriu activitățile sale de dezvoltare economico-socială a județului, de a aplica un management de calitate centrat pe fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen mediu și lung, precum și de a eficientiza accesibilitatea serviciilor publice de către cetățeni.

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.