ANUNŢ privind recrutarea candidaților pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, Sesiunea 2021

0

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomița, situat în municipiul Slobozia, str.Lacului, nr.23, recrutează candidaţi pentru participarea la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

  Secțiunea I – Generalități

Prezentul anunț stabilește aspecte procedurale privind organizarea și desfășurarea recrutării și selecției candidaților în vederea participării la concursurile de admitere organizate în anul 2021 la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.

Pentru sesiunea 2021, locurile aprobate MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naționale sunt scoase la concurs pe instituții de învățământ/facultăți, fiind repartizate pe programe de studii, conform anexei.

Repartizarea candidaților pe locurile alocate beneficiarilor din MAI se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Cererea-tip de înscriere (prevăzută în anexa nr. 11 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019, astfel cum a fost modificată prin Dispoziția directorului general al DGMRU nr.II/11297 din 01.02.2021) se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se depune la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al Judeţului Ialomița, până la data de 24.05.2021.

Candidaţii pot avea opțiuni pentru o singură instituție de învățământ superior și o singură unitate de învățământ postliceal a MApN, având în vedere data stabilită pentru susținerea probelor de cunoștințe/ graficele de admitere.

Secțiunea II – Condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare, precum şi pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sunt următoarele:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la litera lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Secțiunea III – Criterii specifice

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 1. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 2. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale;
 3. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 4. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

Secțiunea IV – Documente necesare pentru recrutare

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

 1. completează cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;
 2. depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverință care să ateste înscrierea la examenul de bacalaureat pentru absolvenții anului 2021;
 3. foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);
 4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil;
 6. copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. curriculum vitae – Europass (CV);
 8. autobiografia;
 9. tabelul nominal cu rudele candidatului;
 10. cazierul judiciar;
 11. 3 fotografii color 3×4 cm și 1 fotografie color 9×12 cm;
 12. adeverința medicală eliberată de medicul de unitate (Anexa nr. 5 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020);
 13. consimțământul informat (Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020);
 14. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare.

Copiile documentelor prevăzute mai sus se realizează de compartimentul cu sarcini de recrutare, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutare şi selecţie, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare şi participarea la concursul de admitere.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 14 iunie 2021.

Secțiunea V – Susținerea probelor eliminatorii, evaluarea psihologică și examinarea medicală

Proba de evaluare a performanței fizice se susține la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 6-11 iulie 2021, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoștința candidaților în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI la secțiunea „Carieră – Instituții de învățământ/formare profesională”.

În vederea susținerii acestei probe, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/pașaportul și echipamentul sportiv necesar desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, potrivit normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 sau în anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016, ambele cu modificările și completările ulterioare.

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează potrivit planificării stabilite de către structurile cu atribuții de recrutare.

 Examinarea medicală a candidaților se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/ 2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea VI – Dispoziții finale

Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

 1. nu depun în termenul stabilit dosarul de recrutare în volum complet;
 2. încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;
 3. nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare și selecție.

În cazul în care identificarea situațiilor menționate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obținut prin concurs indiferent de anul de școlarizare în care se află.

Probele de verificare a cunoștințelor sunt cele stabilite prin regulamentele/ dispozițiile/ metodologiile de admitere, planificate conform graficelor de concurs și aduse la cunoștința celor interesați prin site-ul instituțiilor de învățământ.

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Candidaţii pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale pe locurile MAI care promovează probele eliminatorii se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ ale MApN prezentând documentele solicitate de organizatori şi participă la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii.

                                                                                     Anexa

Instituții de învățământ superior (ofițeri) care școlarizează personal pentru M.A.I. – studii universitare de licență, învățământ cu frecvență:

 

Nr.

crt.

Instituţia de învăţământ

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licență/ domeniul/ arma/ specialitatea militară/ nr. locuri

Nr. total locuri

 

1.

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – București (3 ani)

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Logistică

4

 

2.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu (3 sau 4 ani)

Facultatea de Științe Militare

Facultatea de Management Militar

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

 Infanterie- 2

 Artilerie și rachete – 1

 Geniu – 3

 Apărare CBRN – 4

 Auto – 5

 

35

Inginerie și management

 Comunicații și informatică  – ( 4 ani) – 2

Facultatea de Științe Economice și Administrative

Contabilitate

 Finanțe-contabilitate – 7

Ştiinţe administrative

 

 Intendență – 6

 Logistică – 5

3.

Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I” (4 ani)

 

 

Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate

 

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

Echipamente și sisteme electronice militare -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Comunicații pentru apărare și securitate – 6

Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație – 3

Facultatea de Sisteme

Informatice și Securitate Cibernetică

 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate națională – 8

 

 

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică

Inginerie civilă

Construcții și fortificații – 6

Drumuri, poduri și infrastructuri militare – 1

Inginerie geodezică

Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice – 2

Inginerie genistică

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 1

 

Inginerie de armament, rachete şi muniţii

Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 5

Muniții, rachete, explozivi și pulberi – 1

Materiale energetice și apărare CBRN – 4

  Facultatea de Aeronave și

 Autovehicule Militare

 Inginerie aerospațială

Aeronave și motoare de aviație – 4

Echipamente și instalații de aviație  – 2

 Ingineria autovehiculelor

Blindate, autovehicule și tractoare – 8

Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule – 6

4.

 Institutul Medico-Militar*         ( 6 ani)

Sănătate

Medicină – Medicină generală – București

3

5.

Academia Forțelor Aeriene”Henri Coandă–Brașov( 3 ani)

 

Facultatea de Management Aeronautic

Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană

Științe militare, informații și ordine publică

Aviație – piloți(elicoptere) – 10

Aviație nenaviganți – 1

Controlor trafic aerian – 2

Metrologie – 4

Radiologie – 1

18

6.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanța (4 ani)

  Facultatea de Inginerie Marină

Inginerie marină şi navigaţie

 Navigație, hidrografie și echipamente

 navale – 6

10

Electromecanică navală – 2

Inginerie electrică

Electromecanică – 2

7

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – București  ( 3 ani)

Facultatea de Informații

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

 Psihologie-informaţii – 19

35

Facultatea de Studii de Intelligence

Studii de securitate și informații – 16

 

TOTAL   =  168

Învățământ postliceal (maiștri militari)  – învățământ cu frecvență, durata studiilor: 2 ani

 

Unitatea de învățământ

Specialitatea/ Specializarea

Număr de locuri

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ”Basarab I” – Pitești

Armament și instalații de lansare – 4

Aparatură artileristică, sisteme de conducere a focului, stabilizatoare – 4

Auto – 9

Echipamente de aoărare chimică, bacteriologică, radiologică și nucleară – CBRN – 4

21

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu

Tehnică de comunicaţii – 4

Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică – 4

Operare şi mentenanţă echipamente informatice – 4

Administrare securitate sisteme/ rețele de comunicații/ informatică – 4

Operare și mentenanță echipamente de comunicații  – 3

19

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene ”Traian Vuia” – Boboc

Aeronave și motoare de aviație – 4

Electromecanică și automatizare de bord de aviație – 4

Radioelectronică de bord de aviație – 3

Radiolocație – 2

13

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale ”Amiral Ion Murgescu” – Constanța

 Artilerie navală şi antiaeriană – 2

Timonier și tehnică de navigație navală – 5

Comunicații navale și observare semnalizare – 6

Motoare și mașini navale – 5

Motoare și instalații electrice navale – 5

23

Școala Militară de Maiștri Militari ȘI Subofișeri de Logistică

Construcții – 10

Intendență/Bucătari – 6

16

TOTAL    =       92

  NOTĂ:

Candidații la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, precum și candidații la Academia Tehnică Militară ”Ferdinand I”, specializările: (1) echipamente și sisteme electronice militare, electronică – radioelectronică de aviație, (2) aeronave și motoare de aviație și (3) echipamente și instalații de aviație, se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială ”General doctor aviator Victor Anastasiu” București.

Candidaţii pot avea opțiuni pentru o singură instituție de învățământ superior a MApN, Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” și o singură unitate de învățământ postliceal a MApN – școală militară de maiștri militari și subofițeri, având în vedere data stabilită pentru susținerea probelor de cunoștințe/ graficele de admitere.

*Candidații pentru Institutul Medico-Militar întocmesc dosar distinct și participă la probele eliminatorii organizate de M.A.I. și la probele de concurs conform calendarului Institutului Medico-Militar și Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”.

La Centrul de Instruire pentru Muzici Militare sunt aprobate 3 locuri.

Selecția se realizează ulterior concursului de admitere, dintre candidații recrutați și selecționați de MApN, care sunt declarați ”Admis”.

Cererile de înscriere, precum şi depunerea documentelor pentru constituirea dosarelor de recrutare, se depun zilnic, în timpul programului normal de lucru, în intervalul orar 08:00 – 16:00, la structura de resurse umane a inspectoratului.

Alte informaţii suplimentare cu privire la organizarea recrutării şi depunerea documentelor se mai pot obţine în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, tel. 0243/232396/232397/27008 și 27128.

Compartimentul Informare și Relații Publice

Lăsați un mesaj

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.