Liviu Cazan – Orașul Nostru, Viitorul Nostru

15

Platforma program a candidatului Liviu Cazan şi a echipei de consilieri PSD propune alegătorilor din Urziceni câteva obiective care trebuie atinse în următorii 4 ani, astfel încât oraşul să fie corect urbanizat, să ofere condiţii de locuire optime şi să asigure dezvoltarea unui mediu de afaceri stimulativ care să ofere dezvoltare locală şi locuri de muncă. Direcţiile pe care platforma program propune soluţii sunt următoarele:

– Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului
– Salubrizare şi infrastructură
– Respect faţă de cetăţean şi implicare a acestuia în viaţa administrativă a oraşului
– Parteneriat cu mediul de afaceri pentru dezvoltarea economică locală şi zonală
În afara acestor direcţii fundamentale programul pe care Liviu Cazan şi echipa sa de consilieri îl propun alegătorilor cuprinde soluţii pentru revitalizarea vieţii culturale a oraşului dar şi pentru transformarea sa într-un centru de dezvoltare zonală pentru localităţile limitrofe.
Urziceniul are nevoie de o strategie de dezvoltare pe termen lung, astfel încât municipiul să se dezvolte în mod armonios şi sustenabil. Am în vedere promovarea unei platforme de programe ce vor fi derulate în baza principiilor de concordanţă şi complementaritate, astfel încât să acopere întreaga plajă de cerinţe, necesităţi şi realităţi ale oraşului.
1. Infrastructură tehnico – edilitară civilizată
Infrastructura municipiului este o prioritate, deşi în acest domeniu municipalitatea a cheltuit sume considerabile. Este necesară inventarierea de urgenţă a tuturor lucrărilor de construcţii canalizare şi reţea de apă dar şi a asfaltării de drumuri şi remedierea deficienţelor pe cheltuiala firmelor care au executat lucrările necorespunzător. Este nevoie urgentă de:
– derularea coerentă a lucrărilor de modernizare şi extindere a sistemelor de utilităţi publice – apă, canalizare, alimentare cu gaze şi energie electrică;
– monitorizarea implementării proiectelor, astfel încât să se elimine viciile de execuţie şi problema neaducerii terenului la stadiul iniţial;
– modernizarea sistemului de trafic rutier şi pietonal în cartierele deficitare din acest punct de vedere (Cartierul de peste linii, Ceramica, Poştă) – amenajarea trotuarelor, bordurarea şi asfaltarea străzilor;
– construirea unui pod peste râul Ialomiţa, în colaborare cu Consiliul Judeţean;
– realizarea unui sistem de drenaj şi evacuare a apelor pluviale;
– implementarea de comun acord cu Poliţia Municipală a soluţiilor de descongestionare a traficului din unele zone ale oraşului;
– extinderea iluminatului public în perimetrul parcărilor publice, astfel încât acestea să devină cu adevărat operabile;
– extinderea reţelei de gaze;
– introducerea unei linii de transport în comun pentru şcolari şi pensionari care să conecteze cartierul la oraş.
2. Salubritatea domeniului public
Curăţenia pe domeniul public este o operaţiune care nu trebuie făcută doar în campaniile electorale şi doar pe străzile principale. Periferia are aceeaşi valoare ca şi centrul şi trebuie să beneficieze de aceleaşi servicii minimale în materie de curăţenie. Gropi de gunoi ad-hoc în oraş, spaţii verzi arătând a plantaţii de pet-uri sau câini vagabonzi ce păzesc platformele de gunoi sunt realităţi de care trebuie să scăpăm repede. Câteva soluţii cu implementare rapidă se impun:
– înfiinţarea serviciului public de ecarisaj şi construirea unui adăpost pentru câinii comunitari;
– montarea unor toalete ecologice în zonele aglomerate;
– igienizarea zonelor devenite focare de infecţie din cauza depozitării necontrolate a deşeurilor;
– montarea numărului necesar de coşuri de gunoi pe toate străzile din oraş şi în locurile publice intens tranzitate;
– implementarea la nivelul oraşului a sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, prin atragerea de fonduri externe pentru derularea proiectului;
– instituirea şi aplicare unor amenzi consistente pentru cei care poluează domeniul public.
3. Aer curat și zone verzi
Poluarea de toate felurile afectează calitatea vieţii de zi cu zi. Spațiile verzi au fost sensibil diminuate, iar distribuția lor nu este una echilibrată. Propunem:
– realizarea unei reţele de parcuri şi grădini publice capabile să ofere oraşului aer şi umbră
– amenajarea unor zone verzi, ca loc predilect al socializării şi recreerii;
– reabilitarea parcurilor existente, prin plantare de material dendrologic şi dotare cu mobilier urban;
– plantarea unor perdele forestiere de protecţie în jurul oraşului;
– acordarea de material săditor cetăţenilor ce doresc înfiinţarea de microperdele de protecţie.
4. Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului
Ordinea publică în municipiul Urziceni este un deziderat asupra căruia nici unul dintre primarii pe care i-am avut nu s-a aplecat. Fără o Poliţie fermă, cu agenţi de Poliţie Locală slab pregătiţi şi prost plătiţi, municipiul a devenit un soi de parc de distracţii pentru golani şi huligani. Cetăţenii plătitori de taxe sunt obligaţi să se refugieze în case pentru a se izola, parcurile sunt locuri de picnic sau arene de lupte. Mai nou, Spitalul Municipal a ajuns motel de ocazie pentru vizitatorii bolnavilor, care ocupă incinta sub diverse pretexte. De asemenea, nu de puţine ori, bunurile şi proprietăţile cetăţenilor au devenit ţinta celor ce cred că Urziceniul este un sat fără câini, în care oricine face ce vrea. Câteva măsuri urgente ar fi:
– introducerea unui sistem de supraveghere video care să acopere cu prioritate zonele de risc şi crearea unui departament de monitorizare non stop în cadrul Poliţiei Locale;
– elaborarea unui regulament de ordine al oraşului care să prevadă sancţiuni clare şi drastice şi urmărirea aplicării acestor sancţiuni;
– elaborarea unui program concret de măsuri împreună cu poliţia municipală şi IPJ Ialomiţa, având în vedere faptul că Urziceni se confruntă cu probleme specifice de infracţionalitate organizată;
– acordarea de asistenţă agenţilor economici pentru eficientizarea programelor de pază şi protecţie a locaţiilor lor;
– intensificarea supravegherii video a şcolilor şi a traficului auto în zona acestora;
– operaţionalizarea Poliţiei Locale – asigurarea dotărilor necesare bunei desfăşurări a activităţii;
5. Urbanizare corectă şi coerentă
Calitatea vieţii este strâns legată de cea a dotărilor urbane şi a utilităţilor urbane. Cartierele sunt subechipate edilitar, lucru de neconceput într-un oraş cu pretenţii de municipiu european. Obiectivele publice sunt puţine şi subdimensionate. Este nevoie de:
– amenajarea unei Pieţe Agroalimentare în locul improvizaţiei existente – se impune căutarea unei locaţii corespunzătoare care să permită spaţiu suficient pentru comercianţi şi construirea unei parcări;
– transformarea fostului Cinematograf în Casă de Cultură municipală;
– realizarea de rampe pentru role şi piste pentru biciclete;
– reabilitarea scenei din Parcul Tineretului, în scopul creării condiţiilor optime de desfăşurare a unor evenimente cultural – artistice în aer liber;
– construcţia unor locuinţe de serviciu pentru cadrele didactice şi medicii care îşi desfăşoară activitatea în municipiu;
– includerea blocurilor în programul naţional de anvelopare şi creştere a gradului de eficienţă termică a clădirilor;
– derularea unui proiect public de refacere a faţadelor, pentru crearea unui cadru uniform de design urban;
6. Viaţă culturală şi educarea tinerei generaţii
Foarte importantă este şi viaţa culturală a municipiului. Pentru a putea vorbi despre o viaţă culturală este nevoie de o minimă infrastructură. Ulterior am în vedere atragerea elitei culturale a oraşului care să conceapă un program de activităţi pentru cetăţeni, activităţi care să vizeze stagiuni teatrale, proiecţii de film, concerte, expoziţii de pictură, etc. De asemenea, Urziceniul are nevoie urgentă de spaţii pentru educaţia antepreşcolară şi de măsuri pentru diminuarea gradului de analfabetism şi abandon şcolar. Se impun:
– amenajarea unui parc de joacă pentru copii, bine utilat şi supravegheat;
– înfiinţarea unei creşe municipale;
– recrearea spiritului de comunitate prin:
-înfiinţarea unei echipe de fotbal a oraşului în cadrul Asociaţiei Sportive Municipale;
-implementarea în parteneriat public privat a unui proiect „after school” pentru elevii din ciclul primar;
-promovarea împreună cu instituţiile de învăţământ a unor campanii de prevenire a abandonului şcolar şi analfabetismului;
-încurajarea şi susţinerea cadrelor didactice în derularea unor acţiuni cultural – educative cu şi pentru copii;
-dotarea instituţiilor de învăţământ cu instrumentar didactic conform standardelor actuale de tehnică informaţională.
7. Asistenţă medicală conformă cerinţelor unei comunităţi sănătoase
Sănătatea este pentru toţi oamenii un aspect important în viaţa lor proprie. În acest moment, actul medical din municipiu se loveşte de unele bariere care influenţează negativ calitatea îngrijirii sănătăţii. Se impun câteva măsuri ce reprezintă un aport esenţial pentru favorizarea sănătăţii în oraşul nostru:
– sprijinirea achiziţiei de tehnică medicală pentru dezvoltarea secţiilor Spitalului Municipal;
– crearea unui mediu de lucru atractiv, în scopul diminuării deficitului de cadre medicale din Spitalul Municipal şi prin acordarea unor facilităţi de instalare personalului medical.
8. Mediu economic prietenos
Strategiile de dezvoltare locală trebuie să asigure competitivitatea oraşului pe piaţa urbană, combinând avantajele competitive cu cererea de forţă de muncă şi de factori de localizare. Proiectarea trebuie să tindă spre o economie locală dinamică şi diversă, ce îmbină şi completează investiţiile publice cu cele private. În aceste condiţii, pentru ca o politică urbană să dea rezultate, decidenţii direcţi sau indirecţi asupra calităţii mediului urban trebuie să coopereze. Atitudinea autorităţii publice faţă de sectorul privat trebuie revizuită prin:
– elaborarea unei oferte publice pentru mediul de afaceri, în scopul dezvoltării economice zonale şi creării de locuri de muncă în plan local;
– realizarea unor programe locale în sistem de parteneriat public privat;
– acordarea în spiritul legii a facilităţilor pentru investitorii care crează locuri de muncă în municipiu.
9. Administraţie publică puternică şi eficientă
Administraţia publică este un instrument aflat la dispoziţia cetăţeanului şi nu invers.
Cetăţeanul trebuie încurajat să ia parte la decizii, să propună soluţii şi să dezvolte iniţiative. Pentru aceasta, este nevoie ca Primăria să fie un partener de dialog şi nu o frână. La Urziceni, aceste principii nu există acum.
Administraţia publică trebuie să îşi desfăşoare activitatea în slujba cetăţenilor, trebuie să ofere cetăţenilor servicii publice de calitate la standarde de cost optime. Autoritatea locală se conduce pe baza dialogului permanent cu cetăţenii, cu societatea civilă şi elita culturală a municipiului. De asemenea, ea este un partener pentru orice iniţiativă care are ca efect crearea de locuri de muncă şi generarea de taxe şi impozite. Administraţia publică este deschisă tuturor celor care sunt interesaţi de informaţiile pe care instituţiile publice le generează şi gestionează, fiindcă transparenţa decizională nu este doar un principiu, ci şi o cerinţă legală care în Urziceni nu a fost respectată. Cine nu are ceva de ascuns nu are de ce să se teamă de transparenţă.
Este necesară o optimizare a circuitului documentelor în Primărie, astfel încât timpul de rezolvare a cererilor cetăţenilor să fie redus la minim. Modelul meu de administraţie are în vedere:
– construirea bugetului local, plecând de la resurse către nevoile oraşului;
– crearea în cadrul Primăriei a unui departament specializat în atragerea fondurilor europene;
– reclădirea încrederii cetăţenilor în autoritatea publică locală prin:
-implementarea unui sistem de promovare a iniţiativei civice, concretizat prin proiecte de hotărâre propuse de cetăţeni în urma unor consultări publice;
– reinstituirea pe principii de respect şi dialog a colaborării între reprezentanţii conducerii administrative a oraşului;
-asigurarea sprijinului instituţional pentru cetăţeni;
– exercitarea actului administrativ în mod transparent, prin publicizarea măsurilor întreprinse la nivel decizional;
– organizarea de dezbateri publice pe temele de interes;
-elaborarea bugetului municipiului şi a priorităţilor de investiţii împreună cu cetăţenii interesaţi;
-deschiderea primăriei către cetăţeni prin extinderea programului de audienţe şi organizarea de vizite informative în cartierele oraşului pentru discuţii cu oamenii;
-angajamentul ferm al primarului şi al aparatului de specialitate de a reduce la un sfert din timpul legal perioada de răspuns la solicitări.

Liviu Cazan

15 comentarii

 1. abia asteptam sa va vedem la treaba ca ne-am saturat de costel sava si echipa lui. poate da DOMNUL sa castigati alegerile si sa faceti ceva pentru orasul nostru. mult succes!

 2. mie mi-e simpatic liviu cazan, dar nu inteleg de ce trebuie sa apara peste tot tovarasul ciuperca ptr ca sprijinul oferit(nu ma refer la masinaria psd) mai mult il dezavantajeaza pe dl liviu. ciuperca n-ar ce cauta pe afise si banere. cei din urziceni stiu de ce. raja.

 3. Aceasta-i procedura, in toata tara! Da’, la ce data au aparut banerele, nu-i asa ca au furat startul? Am inteles ca presiunile lui ciuperca si psd cresc pe zi ce trece, asupra altor candidati!

 4. In Urziceni s-au finantat contracte de peste 30 mil Euro nerambursabil si Cazan isi propune sa faca un birou de fonduri europene ? Probabil sunt singurul cara i-a citit programul ! Bunicul meu ar fi spus “niste golani de comunisti “!

 5. Ciuperca se alatura de altii in banere pentru ca incearca sa fure din imaginea si creditul electoral al unor oameni care sunt ok, ca altfel de unul singur nu ar primi decat flegme.

 6. Vasile, mai documentează-te, bre, o ţâră… Care-s contractele alea finanţate cu 30 de milioane de euro? În ce oraş trăieşti de bagi în ele ca la şcoala de partid? Cu siguranţă eşti singurul “cara i-a citit programul”, dar vezi că ce-ai citit matale era programul electoral al lui Sava…

 7. Mike, idolul tau, ala de a fost prefect si o tot ardea cu respectarea legii, astazi tocmai a incalcat-o amplasandu-si bannerele fara autorizatii in Slobozia, noroc ca unii chiar o respecta …………………………prietene, explica-i ca nu candideaza pe tarla la Sf. Gheorghe

 8. monarh, esti prost sau rau intentionat. Ciuperca sta foarte bine in sondaje, iar alaturarea de unii candidati, relativ necunoscuti politc se face tocmai pentru ai sprijinii. De ce nu ar face bannere comune atat timp cat ambii sint candidati ?

 9. domnu’ vasile! cum esti platit? cu ziua, precum capsunarii sau cu ora, precum curvele.! din ce observ eu, nu ai nici o legatura cu Urziceniul. asa ca nu te mai baga precum chilotii in….(unde vrei tu)! ce fonduri europene a accesat ma turcu?!chiar nu stiti ce vorbiti. ce s-a facut in Urziceni cu bani europeni a fost pe proiecte zonale unde sava s-a lipit si el ca sa le iasa la numar celor de la Calarasi.
  hai ca n-are rost sa imi pierd timpul sa va explic….

 10. Iudelor comuniste,va vindeti pe trei arginti (si-o tuica ) ! Cu finantari europene nerambursabile , puturi forata , statie tratare suedeza, TOATE instalatiile se distributie apa potabila schimbate , canalizarea reabilitata , asfalt ! Comunistilor , in Slobozia cu primar si consiliu PSD ati facut datorii de 800 de miliarde si … nimic , Ati suge si din baii Urziceniului , ‘rati ai dracului ! Nu va mai saturati , LA MUNCA !

 11. Nea nae esti idiot.pe cine crezi ca fraieresti cu astea? Lasand la o parte ca nu a initiat sava nici macar un proiect cu bani europeni, nici ce a facut nu facut bine. Toate cele enumerate de tine sunt facute doar de suprafata si doar cu scop electoral. Daca faci o plimbare prin oras o sa iti dai seama ca nu ai dreptate. Dar tu latri ca sa iti castigi existenta asa ca MARS de aici si tu si matroana ta.

 12. Mai…,,ha ha ha erection” usl n-a fost in stare sa propuna un prefect pentru IL, asa cum n-a putut propune un nume curat de Ministru al Invatamantului, pentru RO; asadar, cine voteaza candidatii usl este un mare dobitoc!

 13. Nae , eu i-asi trimite la canal la munca ! Crezi ca mai stiu ce-i aia munca ? Sunt condusi de un profesor de matematica care nu a mai predat de 15 ani , de un senator inginer de mine care s-a fofilat si nu a intrat niciodata in mina , de un deputat economist care are trei falimente la activ ,de un candidat la primarie ce scoate bani din case de amanet,de un director de campanie care a falimentat 2 ziare , ce mai vrei ? Cred ca pe afis trebuia trecut ‘orasul VOSTRU , viitorul NOSTRU ! ” Am auzit ca jumatate de campanie este sustinuta de aia de la RAJA care vor sa ia totul dea gata (instalatiile noi facute )si sa dubleze pretul la apa (vezi ce au facut la Tandarei ). E jmenul d-lui profesor !!!

 14. Si cum spuneam mai sus, nea vasile nu are legatura cu Urziceniul. El doar dezinformeaza pt ca de aceea e platit. Este si prost informat pe deasupra. Dar nu e o problema pentru ca oamenii din oras au inteligenta necesara sa aprecieze cine merita sa castige alegerile. Si scursuri d-astea precum vasile, nae si alte paste fainoase isi vor baga unghia in gat.

Lăsați un mesaj

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.